You don't have javascript enabled. Good luck with that.

سخن مدير عامل

تنوع محصولات، برندها و كاربردهاي آن ها بر دنياي امروز و زندگي هر روزه انسان ماشيني سايه انداخته است.

 

تنوع محصولات، برندها و كاربردهاي آن ها بر دنياي امروز و زندگي هر روزه انسان ماشيني سايه انداخته است.

انساني كه ديگر بسياري از امور خود را به وسايل و دستگاه ها سپرده و گاه براي انجام ساده ترين كارها نيز ماشيني اختراع كرده است.

رقابت كالاهاي داخلي با نمونه هاي خارجي، اگرچه رقابتي نابرابر و سخت است، اما با ارتقاي كيفيت، افزايش تنوع و خدمات پس از فروش، ضمانت ها و افزايش مؤلفه ها و فاكتورهايي كه ملاك پيشتازي در اقتصاد جهاني و مورد نظر مصرف كننده و خريدار است مي توان اين رقابت را به نفع خود پايان داد.

از اين رو آشنايي مصرف كنندگان با نمونه هاي ساخت ايران و تشويق و ترغيب آنان به استفاده از اين كالاها هم مي تواند انگيزه توليدكنندگان داخلي را براي توليد بيشتر و كيفي تر افزايش دهد و هم قواي توليدكننده را براي رقابت هاي بعدي در عرصه اقتصاد افزون سازد. بايد اذعان داشت كه توليدكنندگان در شرايط موجود، به شدت نيازمند حمايت هاي واقعي و خارج از شعارند.

با توجه به موارد ذكر شده مي توان ادعا كرد كه نمايشگاه يكي از فضاهاي مثمر ثمر براي بروز توانمندي ها، تلاش ها و دستاورد توليدكنندگان كشور و نيز بررسي بازار و سلايق مخاطبان است.  

شركت نمايشگاه هاي بين المللي استان اصفهان بر اين اساس هجدهمين نمايشگاه بين المللي لوازم خانگي را با هدف نمايش آخرين تجهيزات و محصولات به روز اين عرصه برگزار كرده است.

ضمن قدرداني از همراهي و مشاركت شما عزيزان، اميد است اين نمايشگاه بتواند به سهم خود، گامي براي حل مشكلات اين صنعت برداشته باشد.